רוצים את הדומיין? פנו אלינו לפרטים נוספים [email protected]

תקנון לוטו


הסכם הצטרפות

בין: חברת י (להלן: "ישיר סל") מפעילת "מועדון לוטו מאני" (להלן: "מועדון לוטו מאני" או "מועדון המנויים"), לבין הלקוח אשר פרטיו מפורטים בטופס ההצטרפות אשר הסכם הצטרפות זה מהווה נספח לו (להלן בהתאמה: "טופס הצטרפות" ו-"הלקוח"), המצטרף כמנוי למועדון לוטו מאני, בהתאם לתנאי ההתקשרות המפורטים בטופס ההצטרפות כפי שהוזנו או נמסרו במסגרת רכישת המנוי באמצעות הוראה טלפונית ובהסכם זה.

הקדמה

ישיר סל משווקת מנויים של טור אישי של לוטו ובנוסף פתחה שיטה לצמצום טורי לוטו עם סיכויי הופעה נמוכים באופן ממוחשב ומעניקה שירות המקשר בין לקוחותיה לשם שליחה קבוצתית של טורים אלו במשותף על ידם, כאשר כל קבוצה מונה עד ל- 100 מנויים כולל הלקוח (להלן בהתאמה "קבוצה" ו-"השירות"). הלקוח הביע את רצונו להצטרף כמנוי לשירות תחת התנאים המופיעים בטופס ההתקשרות ובהסכם זה לאחר שקרא אותם, הבין אותם והסכים להם (להלן: "המנוי לשרות"). בכפוף לאישור תשלום מחברת האשראי של הלקוח, יקבל הלקוח את מספרי הטורים שלו בדואר.

הסכם זה, בצרוף לטופס ההתקשרות, כפי שאלו הוסברו ללקוח בעת הצטרפותו למועדון באופן טלפוני, מהווים את מלוא התנאים להצטרפותו של הלקוח למועדון לקוחות לוטו מאני. ידוע ללקוח והוא מאשר כי המספרים המפורטים בטופס ההתקשרות הם המספרים היחידים בהם יעשה שימוש מטעמו להשתתפות בהגרלות וכי המסמך בו נרשמו המספרים המצוי במשרדי ישיר סל יהווה ראיה חותכת ובלתי ניתנת לערעור באשר לנכונותם.

מבוא
הואיל והלקוח הסכים להצטרף למועדון לוטו מאני ולקבל את השירות באמצעות הוראה טלפונית ו/או בכל אופן אחר ומאשר את תנאי טופס ההתקשרות ואת תנאי הסכם זה אשר נשלח אליו באופן כתוב לצורך אישור גמירות דעתו, ומביע את רצונו להשתתף ולהימנות על מועדון לוטו מאני והכל על פי תנאי הסכם זה;

לפיכך הוסכם בזאת בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא ההקדמה והגדרות
1.1.
המבוא וההקדמה להסכם הם חלק בלתי נפרד ממנו. המונחים בהסכם זה יפורשו על פי האמור בהסכם, ולא תהא לכותרות בהסכם משמעות מיוחדת. הסכם זה הינו הסכם אשר נכתב בבהירות ככל הניתן, ואינו מיועד לעין משפטית. הלקוח מצהיר כי קרא את ההסכם לכל פרטיו, הבין אותו, ומסכים עם כל הכתוב בו. בכל שאלה, יש לפנות לשירות לקוחות ישיר סל בכתובת משהו לוי 11 ראשל"צ, בית UMI או בטלפון 1599-56-3000. בעצם העברת התשלום ותחילת קבלת השירות, מקבל הלקוח עליו את תנאי טופס ההתקשרות וההסכם באופן מלא. במידה ותנאי טופס ההתקשרות ו/או תנאי הסכם זה אינם מקובלים על הלקוח עליו ליצור קשר עם שירות לקוחות ישיר סל באמצעות הפרטים שפורטו להלן והמנוי יבוטל לאלתר.

2 תקופת המנוי
2.1 תקופת המנוי הינה בת ארבעה חודשים אשר בסופם יתחדש המנוי אוטומטית. ביטול מנוי יעשה בהודעה לישיר סל בכתב בה יציין הלקוח את רצונו להפסיק את המנוי. ביטול המנוי יכנס לתוקף בהודעה מראש של 20 ימי עבודה. בכל עת שלא נתקבלה או נמסרה הודעת ביטול, יחודש המנוי באופן אוטומטי לארבעה חודשים נוספים וכך הלאה - עד למתן הודעה בכתב על ידי הלקוח על רצונו בהפסקת המנוי.
2.2 תוקף המנוי מותנה במילוי כל התחייבויות הלקוח במסגרת המנוי. המנוי מותנה בתשלום דמי המנוי החודשיים כפי שמפורטים בטופס ההצטרפות ובתנאי הסכם זה. עם הפסקת תשלום דמי המנוי החודשיים, רשאית ישיר סל לבטל מיידית את המנוי לפי שיקול דעתה החל מיום האיחור בתשלום, ובמקרה זה, הלקוח אינו רשאי יותר ליהנות מזכויות המנוי. במידה ומבטל הלקוח את המנוי במהלך תקופת ארבעת החודשים הראשונה, ישלם הלקוח את מחיר המחירון של השירותים שכבר קיבל לפי מחירון ישיר סל וכן ישלם את עלות ביטול המנוי בסך 50 ₪.

3 תנאי המנוי
3.1 המנוי לשירות מקנה ללקוח זכאות להשתתפות בהגרלות שנבחרו על ידו עם הרשמתו.
3.2 דמי המנוי בעת הצטרפות הלקוח למועדון המנויים הינם כאמור בטופס ההתקשרות.
3.3 פירוט ההגרלות וחלוקת הזכיות: (א) מנוי סוף שבוע קבוע - מנוי של טור אישי בלבד המקנה ללקוח 4 הגרלות בחודש לפחות כאשר כספי הזכיה מחולקים במלואם ללקוח (ב) מנוי לוטו מאני קבוצתי - מנוי של טור קבוצתי של הלקוח ביחד עם 99 חברים נוספים כאשר בעל הטור מקבל 50% מכספי הזכייה, 40% נוספים מחולקים שווה בשווה בין 100 חברי הקבוצה (הלקוח ויתר 99 חברי הקבוצה) כך שכל חלק הוא 1 חלקי מאה ו- 10% מועברים לישיר סל וכן (ג) שילוב של מנוי סוף שבוע קבוע ושל מנוי לוטו מאני קבוצתי. לקוח שיבחר באפשרות של מנוי קבוצתי יקבל בונוס של 40 הגרלות 777 בחודש אשר כאשר 100% מכספי הזכייה מחולקים שווה בשווה בין 100 חברי הקבוצה (הלקוח ויתר 99 חברי הקבוצה) כך שכל חלק הוא 1 חלקי מאה
3.4 מובהר ללקוח כי חלק מהפעילויות מתבצעות על ידי תוכנת מחשב באופן אוטומטי, ללא התערבות מצד ישיר סל, וישיר סל מצהירה בזאת ומתחייבת כי לא תבצע כל שינוי ו/או התערבות שלא כדין בפעילות תוכנת המחשב באופן פרטני לגבי לקוח זה או אחר, למעט שינויים מחויבים כגון התאמות לתוכניות מפעל הפיס כאמור בהסכם זה ו/או שדרוגים, עדכונים, שיפורים ו/או שינויים בתוכנה אשר אינם נוגעים באופן פרטני ללקוח כזה או אחר, אלא לשיטה ולתוכנת המחשב.
3.5 ישיר סל רשאית להפסיק ו/או לבטל את השתתפותו של הלקוח בהגרלות כולן או חלקן ללא כל הודעה מוקדמת – אם המנוי לא עמד בהתחייבויותיו הכספיות וכתוצאה מכך תשלומים עבור תגמולים שנצטברו עד למועד הפסקת המנוי יועברו ללקוח בניכוי הסכומים שחייב הלקוח לישיר סל עד למועד זה. המשך ביצוע התשלומים יהווה התקשרות במנוי חדש, ולא מובטח ללקוח שיקבל את צירוף המספרים שהיה לו במסגרת המנוי הקודם.
3.6 לישיר סל שמורה הזכות לקזז את חובות הלקוח לישיר סל מכספי זכייתו ו/או תגמוליו של הלקוח.
3.7 הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי את ההגרלות עורך מפעל הפיס, ולישיר סל אין שליטה עליהן כלל ועיקר. כמו כן מצהיר ומסכים הלקוח בזאת כי ישיר סל אינה מבטיחה זכייה כלשהי בפרס כלשהו ואף אינה אחראית לסיכויי ההצלחה של הלקוח בהגרלה כלשהי או בפרס כלשהו של מפעל הפיס.
3.8 בתמורה לרכישת המנוי לשירות ולמתן השירות והפעלתו הסדירה מתחייב המנוי לשלם לישיר סל את כל התשלומים במועדם כפי שהתחייב בעת רכישת המנוי על-פי המחירים המפורטים בטופס ההתקשרות. אי תשלום במועד עלול להביא לכך שהלקוח לא ישתתף בכל או חלק מההגרלות והלקוח מוותר על כל טענה תביעה או דרישה כנגד ישיר סל, בעלי מניותיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כך. ישיר סל תעביר למפעל הפיס מתשלומיו של המנוי אליה – את החלק המיועד לכל הגרלה, עבור השתתפות המנוי בהתאם למסלולים שבחר.. ישיר סל תבדוק מיהם הזוכים בכל הגרלה והתשלום יועבר לזוכים באמצעות חשבון הבנק/שיק אחת לחודש במרוכז .
3.9 אחריותה של ישיר סל בקשר עם הסכם זה לא תהיה גבוהה מאחריות מפעל הפיס כלפי רוכשי תכניות הלוטו, כמפורט על גבי טפסי הלוטו. בשום מקרה לא תעלה אחריות ישיר סל בגין השירותים ללקוח על-סך הכספים ששילם הלקוח לישיר סל עבור המנוי, הלקוח מבין ומאשר כי ייתכנו מקרים בהם טעות אנוש תוביל לאי שליחת טופס, ו/או אי קליטת נתוני הטופס שבו נקובים מספריו של המנוי ו/או לקליטה שגויה של נתונים ומוותר בזאת כלפי ישיר סל, בעלי מניותיה, מנהליה או מי מטעמה על כל טענה תביעה או דרישה בעניין זה. עם זאת, ישיר סל מתחיבת לפצות את הלקוח לפי בקשתו, בשיעור הסכום שהלקוח שילם עבור אותה הגרלה שבה נפלה הטעות. עוד מובהר כי ישיר סל לא תחשב כשלוחתו של המנוי לעניין זה.
3.11 - ישיר סל רשאית לא לאפשר ו/או להפסיק ו/או לבטל השתתפות של מנוי בהגרלות ללא כל הודעה מוקדמת - אם פרטי התקשרות של הלקוח לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או אי אפשר ליצור קשר עם הלקוח.

4 הצהרות הלקוח
4.1 הלקוח מצהיר כי הבין מפורשות כי מנוי כולל רק את השירות בקשר להשתתפות בהגרלות המפורטות בטופס ההצטרפות.
4.2 הלקוח מצהיר בזאת כי כל מס ו/או היטל שיוטלו, באם יוטלו, על ידי הרשויות, ינוכו במלואם מכספי הזכייה.
4.3 עבור כל טיפול ו/או תשלום ו/או משלוח או העברה כספית של זכיות ו/או תגמולים ו/או כל הודעה או משלוח אחר, תנכה ישיר סל מסכום הזכיה את דמי המשלוח המלאים ששילמה בתוספת מע"מ כחוק.
4.4 הלקוח מצהיר כי הבין וברור וידוע לו כי ישיר סל אינה עוסקת כלל בהגרלות בעצמה בין במישרין ובין בעקיפין, וכי עריכת הגרלות בישראל אסורה על פי חוק, וכי ישיר סל, מאגדת ביחד לקוחות לרכישת מנויים משותפת בהגרלות מפעל הפיס תוך העלאת סיכויי הזכייה באמצעות שימוש בשיטה הממוחשבת.
4.5 התחייבויות ישיר סל תחייבנה את ישיר סל כל עוד תוכניות ותקנות מפעל הפיס בישראל תהינה כפי שהן ביום משלוח הסכם זה ולא יהיה בהן שינוי. הלקוח מצהיר כי במידה ויחול שינוי כלשהו בתוכניות או תקנות מפעל הפיס, שיש בו כדי להשליך על האמור בהסכם זה, לרבות מבחינת עלות ההשתתפות, אופן מילוי הטפסים וכיוצ"ב, תהיה ישיר סל רשאית לשנות את התחייבויותיה למנוי בהתאם לשינויים שיחולו בתוכניות אלה באופן חד צדדי.
4.6 הלקוח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי ישיר סל אינה מתחייבת באשר לסיכויי הזכייה של הלקוח בכל מסגרת ובכל אופן של השתתפות בכל סוג של הגרלה.
4.7 הלקוח מצהיר בזה שידוע לו שהשתתפות בהגרלות הלוטו והתוצאות הקובעות כפופה לתקנון "מפעל הפיס" ומוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי ישיר סל.
4.8 הלקוח מצהיר בזאת כי הוא מבין שמספרים המשתתפים בהגרלות הם אלה שנקלטו במחשב "מפעל הפיס" ו/או שטופס פסול לא משתתף בהגרלה. במקרים אלה ישיר סל לא יכולה לשנות דבר ואינה אחראית על רשום הטפסים ועל תוצאות הנובעות מכן.
4.9 הלקוח מסכים לקבל מישיר סל הודעות דואר אלקטרוני ו/או SMS בעלי תוכן שיווקי או פרסומי על פי הפרטים שמסר במסגרת המנוי.

5 אחריות ישיר סל

5.1 ישיר סל תעשה כל מאמץ לתת שירות מעולה ללקוחותיה ולמנוע טעויות או אי סדרים, ואולם, ישיר סל אינה אחראית בשום מקרה על נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, נסיבתיים, תקלות, או אובדן רווחים בקשר עם מתן השירות על פי טופס ההתקשרות ותנאי הסכם התקשרות זה ו/או שנגרמו ע"י צד שלישי ו/או מאירועים שאינם בשליטתה (לרבות, אך לא מוגבל לכוח עליון, שביתות, עיצומים, גנבות, שרפות, נזקי טבע, פעולות מלחמה, איבה או טרור וכו').
5.2 כל פעילותה של ישיר סל בקשר עם הסכם זה הקשורה להגרלות הלוטו כפופה לתקנון "מפעל הפיס" וישיר סל לא תספק כל אחריות מעבר לזו הניתנת על ידי מפעל הפיס.

מודגש ומוסכם כי הסכם זה, מאשרר את הסכמתו המפורשת של הלקוח להצטרף למועדון לוטו מאני ולתנאי ההצטרפות כפי שאלו הוסברו לו ע"י ישיר סל, כאשר הצטרף למועדון לוטו מאני בשיחת הטלפון.

6 קניין רוחני
מובהר בזאת כי השירות וכל הקשור אליו לרבות התוכנה הממוחשבת בה משתמשת ישיר סל הינו בבעלותה הבלעדית ומהווה קניין רוחני על פי הדין ולפיכך יחולו עליהם כל דיני הקניין הרוחני שבדין.

7 כללי
הסכם זה יהיה כפוף לדיני מדינת ישראל. כותרות הסכם זה הן לנוחות בלבד ואין בהן כדי ללמד על תוכן או פרשנות ההסכם. כל ה אמור בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד וכולל גם את הנקבה. אין בויתור על טענה של צד להסכם זה בכדי להוות ויתור על יתר טענותיו. הלקוח אינו רשאי להמחות זכות מזכויותיו שבהסכם זה לצד שלישי.